en
CÂU HỎI HAY VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
“Rất nhiều công ty có các giá trị cốt lõi giống nhau:
Ví dụ: chính trực, sáng tạo, lấy khách hàng làm trung tâm v..v... thầy cho hỏi, vậy có phải các doanh nghiệp đều có văn hóa giống nhau”?
Xem chi tiết